Porin seudun kansalaisopisto / Porin kesäyliopisto / Osaava Satakunta

Kielet Haku
På svenska In English

30500K LASTEN TUNNETAITO-OHJAAJA MM® -koulutuskokonaisuus

Koulutukseen haku on käynnissä. Tutustu hakuohjeisiin koulutustiedoista.
Tämä kurssi on peruttu

Yleistä koulutuksesta

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutus vastaa laskennallisesti työmäärältään 40 opintopistettä. 

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä. Hän osaa auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa hyödynnetään myös Satuhierontaa, Draaman menetelmiä sekä myötäelävän ja rakentavan vuorovaikutuksen menetelmiä (NVC-prosessiin pohjautuen).  

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen. Toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja tämän ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.  

Kokonaisuudessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelyä, kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Lähiosioiden pääkouluttaja on Titta Karanta. Vierailevina kouluttajina toimivat Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen (Satuhieronta), Leena Ylimäki (Draaman menetelmät), Karita Palomäki (EFT, verkkokurssin välityksellä) sekä Sara Hellsten (myötäelävä vuorovaikutus). Koulutuksen kehittäjänä ja johtajana toimii Anne-Mari Jääskinen.

Lähiosioiden pääkouluttaja Titta Karanta, on koulutukseltaan Lasten tunnetaito-ohjaaja MM, kouluttaja ja NLP-ohjaaja.

Tavoitteet 

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.  Valmennus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa

Koulutuksen taustaa 

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. 

Koulutuksessa opiskellaan tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen perusteet Marshall Rosenbergin (NVC – Nonviolent Communication) prosessiin pohjautuen. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä sekä itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Kouluttajat 

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii Lasten Tunnetaito-ohjaaja-kouluttaja Titta Karanta ja koulutuksen johtajana Anne-Mari Jääskinen.  Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkomateriaali ja lähiosio), Karita Palomäki (EFT - verkkokurssi) ja Sara Hellsten (myötäelävä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus).

Rakenne ja lähiopetusosiot 

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää. 1. ja 4. osiot ovat 3 päivää ja muut osiot 2 päivää (á 8h). 

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

1. OSIO Huom! Aloitusosio 3-päiväinen, 20.-22.1.2020

Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista 

Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva

Tunteen takana olevat tarpeet 

Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. OSIO, 2 pv, 31.3.-1.4.2020

Lapsen tunne-elämän kehitys  

Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät 

Selviytymisstrategiat ja roolit 

Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

3. OSIO, 2 pv, 5.-6.5.2020

Lapsuuteni tarina ja sen vaikutus 

Lapsuuskollaasit

4. OSIO, 3 pv, 9.-11.6.2020

Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille? 

Ohjaajana toimiminen 

Ryhmien rakentaminen ja periaatteet 

Draaman menetelmät (Leena Ylimäki)

5. OSIO, 2 pv, 2.-3.9.2020 

Tunnetaito-opetusmenetelmiä 

Harjoitusohjaukset 

Satuhieronta (Sanna Tuovinen/Topi Laitinen) 1pv

6. OSIO, 2 pv, 3.-4.11.2020

Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot 

Havainto, tunne, tarve ja pyyntö 

Kuunteleminen ja minä-viestit 

Tässä osiossa kouluttajana toimii myös Sara Hellsten.

7. OSIO, 2 pv, 19.-20.1.2021

Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet 

Koulutuksen päätös

Lähiopiskelu 

Lähiosioilla opiskelu tapahtuu monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti. Osallistujan omat kokemukset ja oivallukset ovat siten tärkeässä roolissa.  

Käytämme luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista välineenämme.

Itsenäinen työskentely 

Koulutuksessa käytetään helppokäyttöistä ”Opiskelijan sivut” -verkko-oppimisympäristöä (Moodle-pohjainen). Sivuilla on koulutukseen liittyvää materiaalia osioittain aukeavissa moduuleissa, myös tehtäväpalautukset tehdään helposti sen kautta.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää: 

• Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita 

• Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa 

• Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla 

• Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä 

• Verkkomateriaalin muodossa etäopiskeltava draaman keinojen perusteet sekä oman prosessin tueksi myös tunteiden vapautustekniikka EFT verkkomateriaalina. 

• Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi 

Koulutukseen sisältyy lopputyöhön liittyvä henkilökohtainen konsultaatioaika oman kouluttajan kanssa puhelimitse tai verkkotapaamisena. 

Lisäksi koulutukseen sisältyy verkkotapaaminen koulutuksen loppuvaiheessa koko ryhmän ja kouluttajan kesken. Verkkotapaamiseen tarvitaan vain tietokone tai mobiilipääte, nettiyhteys ja kuulokkeet tai kaiuttimet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista. 

Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40 op. Opintopistemäärän kertymiset osioittain saat pyydettäessä koulutuksen järjestäjältä.  Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen, mikäli jäät opintovapaalle, mutta oma koulutus tulee aina erikseen hyväksyttää koulutusrahastolla. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot. 

Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi. Varmistathan osallistumisesi lähiosioihin koko koulutuspäivän ja sen kellonaikojen ajan. 

Koulutukseen hakeminen: 
Koulutukseen on hakuprosessi. Kokonaisuuden pääkouluttaja ja koulutusjohtaja perehtyvät lähetettyihin hakemuksiin. Koulutukseen soveltuvat hakijat valitaan niiden saapumisjärjestyksessä. Hakija saa tiedon hyväksymisestään kesäyliopistolta, kun päätös on tehty. 

Haku päättyy 21.11.2019. Palauta hakemuksesi osoitteeseen kesayliopisto@pori.fi. 

Ohjeet hakemuksen tekoon:

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua. 

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hakuajan päätyttyä voit kysyä mahdollisuudesta hakea vielä ryhmään mukaan (tiina.pakkasela@pori.fi tai 0447-018272).

Opiskelijavalinnasta

Opiskelijat saavat tiedon valituksi tulemisestaan sitä mukaa, kun kouluttajat ovat perehtyneet lähetettyihin hakemuksiin. Viimeistään valintatulokset julkistetaan 4.12., jolloin tulokset lähetetään valituille. Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvitaan opiskelijalta kirjallinen vahvistus (sähköposti) viikon kuluessa siitä, kun tieto valituksi tulemisesta on lähetetty opiskelijalle. Peruutuskäytännöt astuvat voimaan 12.12.

Koulutuskokonaisuuden laskutuksesta, keskeytyksestä ja peruutuskäytännöistä

Kokonaisuuden hinta on 3200 €, ja se laskutetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä (1600 €) laskutetaan 7.1.2020. Toinen erä (1100 €) 7.5.2020 ja viimeinen erä (500 €) 7.1.2021. Kokonaisuutta ei voi maksaa verkkomaksuna.
Viimeistään kaksi viikkoa (6.1.2020) ennen koulutuksen alkua tehdystä perutuksesta veloitetaan 10% koulutuksen hinnasta eli 320 €.
Koulutuksen ensimmäinen erä (1600 €) laskutetaan kaikilta, jotka eivät ole 6.1. mennessä peruuttaneet osallistumistaan. Koulutuksen peruutus on tehtävä kirjallisesti.
Samasta työyhteisöstä ei voi tulla korvaavaa henkilöä keskeyttäneen henkilön tilalle, koska kokonaisuuteen voi tulla vain hakuprosessin kautta.
Laskutetut erät on maksettava keskeytyksestä huolimatta.
Lääkärintodistus ei vapauta maksuista. Sairastapauksessa ota viipymättä kesäyliopistoon yhteyttä.Porin kesäyliopisto pidättää oikeuden opinto-ohjelman muutoksiin.

Kaikki osiot pidetään Kauppakeskus Puuvillassa, Värjäämö-salissa, Siltapuistokatu 14 (ent. Crazy Cow juhlatila).


Yhteistyössä Porin kesäyliopisto ja Osaava Satakunta -verkosto.


Tutustu koulutuksen sisällöntuottajaan tästä: https://tunnejataida.fi/lasten-tunnetaito-ohjaajakoulutus/


Tähän koulutukseen ei voi yhdistää alennuksia. 


Opettaja: Vaihtuva Luennoitsija

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin

Päivä ja kello: Ma: 09.00 - 17.00 Ti: 09.00 - 17.00 Ke: 09.00 - 17.00 To: 09.00 - 17.00

Kevätlukukausi: 20.1.2020 - 31.7.2020
Syyslukukausi: 1.8.2020 - 31.12.2020
Kevätlukukausi: 1.1.2021 - 20.1.2021

Kurssimaksu: 3200,00 €

Ilmoittaudu viimeistään: 21.11.2019 0:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit