null

Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4010400 Talousoikeus, opintokokonaisuus (27 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta

Monimuoto-opinnot 4.10.2021 -31.7.2022, verkko-opinnot ja etätapaamisia.

Hinta: 535 € (410 € ilmoittautuessa ja 125 € rekisteröityessä jaksokohtaisesti yliopistolle)  

Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun.

Perusopintojen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva liikejuridiikan keskeisistä oikeudenaloista. 

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle ohjeet yliopistolle rekisteröitymiseen linkin ILPA-palveluun. Huom! Jos ilmoittaudut 15.9. jälkeen, pyydä toimistosta rekisteröitymisohje yliopistolle.

Opintojaksot

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op

Monimuoto-opinnot 4.10.-14.11.2021, verkko-opinnot ja etätapaamisia.

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa. Opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa talousoikeudellisten valmiuksien hankkimiseen ja niiden hyödyntämiseen itsenäisesti.

Sisältö: Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Suoritustapa

Opetus: Zoom-luennot 4.-6.10.2021 klo 17.00-20.30, lisäksi videoluennot Moodlessa.

Oppimateriaali

1. Pekka Vainio, Mika Kärkkäinen (toim.) Kirjoituksia talousoikeudesta 2014
2. Hoppu, Esko & Kari Hoppu & Katja Hoppu (2020). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. painos. Helsinki Talentum Pro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Sopimus- ja korvausoikeus 5 op

Monimuoto-opinnot 22.11.-31.12.2021, verkko-opinnot ja etätapaamisia.

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa sopimuksen ja sopimusoikeuden keskeisen roolin yritysten liikesuhteissa. Opiskelija ymmärtää sopimukseen ja vahingonkorvaukseen perustuvien velvoitteiden syntymisen ja sisällön määrittämisen edellytykset. Opintojakso tuottaa yhdessä koulutusohjelman muiden opintojaksojen kanssa valmiudet liiketoiminnan sopimusoikeudellisten instrumenttien itsenäiseen laatimiseen ja hyödyntämiseen.

Sisältö: Yleinen sopimusoikeus ja sopimustyyppien merkitys. Velvoitteen pääkohdat. Muiden oikeudenalojen yhteys sopimusoikeudelliseen osaamiseen. Sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten määrittäminen. Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu. Vahingonkorvaus sopimussuhteessa ja sopimussuhteen ulkopuolella.

Suoritustapa: Luentotallenteet ja itsenäiset opinnot. 

Opetus: Aloitus 22.11.2021.  Zoom-luennot 7.12. ja 8.12. klo 17.00-20.30

Oppimateriaali:

1. Saarnilehto, A. – Annola, V. (2018). Sopimusoikeuden perusteet. Helsinki. Alma Talent Oy.
2. Wilhelmsson, T – Sevón, L. – Koskelo, P. (2006). Kauppalain pääkohdat. Talentum, Helsinki.
3. Hemmo, Mika (2005). Vahingonkorvausoikeus. Helsinki: WSOY. (s. 1-241).
4. Halila,H. – Hemmo,M. (2008). Sopimustyypit. Helsinki: Talentum (luku 1, 3, 5, 6, 8, 10).
5. Luennoitsijan ilmoittama säädösluettelo ja mahdollinen muu materiaali.

Organisaatio-oikeus 5 op

Monimuoto-opinnot 30.3.-30.4.2022, verkko-opinnot ja etätapaamisia.

Opettaja: Matti Vaattovaara 

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa yritystoiminnan keskeisten organisaatiomuotojen perustamista, sekä valta- ja vastuusuhteita koskevat säännökset. Opiskelija kykenee hyödyntämään tietoja yritystoiminnassa tapahtuvassa käytännön päätöksenteossa.

Sisältö: Osakeyhtiö ja muut keskeiset liiketoiminnan organisointimuodot. Päätöksenteko yrityk­sessä. Liiketoiminnan etiikka. Compliance. Rahoitus. Valta- ja vastuusuhteet. Osakassopimukset. 

Suoritustapa: Luennot 15 h. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Ilmoittaudu tenttiin etukäteen tenttikalenterissa mielellään viimeistään viikkoa ennen tenttitilaisuutta.

Opetus: Zoom-luennot 30.-31.3.2022 ja 4.-6.4.2022 klo 17.15 – 20.00

Oppimateriaali 

1. Villa, Seppo ym.: Yritysoikeus. Talentum Fokus, luku II lukuunottamatta osakeyhtiöitä.

(Saatavilla Tritonian Finnasta >> Hae hakusanalla: Yritysoikeus >> valitse kirjasta versio, jossa lukee: Verkkoaineisto (päivittyvä) >> Klikkaa alhaalta: Verkossa saatavilla: > Vaasan yliopisto.)

2. Immonen, Raimo – Nuolimaa, Risto (2007). Osakeyhtiöoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum Media Oy.

3. Salo, Marika (2015). Hyvä liiketoimintapäätös ja johdon vastuu. Helsinki: Talentum Media Oy (luvut 2-6 eli sivut 23-212).

4. Ratsula, Niina (2016). Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta. Helsinki: Talentum (luvut 1-3 eli sivut 11-157).

Vero-oikeus 5 op

Verkkotyöskentely Moodlessa 7.2.-29.5.2022

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisten toimenpiteiden veroseuraamuksia ja erottaa verotuksellisesti edullisia menettelytapoja epäedullisista. Opiskelija osaa käyttää vero-oikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista yksinkertaisia vero-oikeudellisia ongelmia. Opiskelija osaa hakea muutosta verotukseen.

Sisältö: Keskeinen verolainsäädäntö, kuten tuloverotus, ennakkoperintä, kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, valmisteverotus, arvonlisäverotus, maahantuontiin ja vientiin liittyvä verotus sekä niitä koskeva verotusmenettely.

Oppimateriaali 

1. Myrsky, Matti & Niko Svensk (2016). Vero-oikeuden oppikirja. Helsinki: Talentum Pro. 

2. Räbinä, Timo, Matti Myrsky & Janne Myllymäki (2017). Verotusmenettelyn perusteet. Helsinki: Alma Talent. 

3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali. 

4. Verolainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa opintojakson Moodle-alustalta.

Henkilöstöoikeus 6 op

Monimuoto-opinnot 14.2.-30.4.2022, verkko-opinnot ja etätapaamisia.

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Työelämävalmiudet: Asiakokomaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen argumentointi. Analyyttinen ajattelu. Kyky arvioida itsenäisesti henkilöstöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja esittää siihen nojautuvia perusteltuja toimintasuosituksia.

Sisältö: Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Suoritustapa

Opetus: Zoom-luennot 14.-15.2.2022 klo 17.00-20.30, lisäksi videoluennot Moodlessa

Oppimateriaali 

1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.
Luennoitsijan ilmoittamin osin.
3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.
Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen

Lisää tietoa avoimen yliopiston opiskelusta verkkosivuillamme.

Vaasan avoimen yliopiston kauppatieteiden infotilaisuus pidetään verkossa 2.9. klo 17.30-19. Lue lisää täältä.


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4010402: Sopimus- ja korvausoikeus (5 op/Vaasan yliopisto)
4010403: Organisaatio-oikeus (5 op/Vaasan yliopisto)
4010404: Vero-oikeus (5 op/Vaasan yliopisto)
4010405: Henkilöstöoikeus (6 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus

Syyslukukausi: 4.10.2021 - 31.12.2021
Kevätlukukausi: 1.1.2022 - 31.7.2022

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 410,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2021 9.00

Ilmoittaudu viimeistään: 14.10.2021 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit