null

Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4010200 Markkinoinnin opintokokonaisuus (26 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta

Verkko-opinnot syksy 2021 – kevät 2022

Hinta: 390 € (265 € ilmoittautuessa ja 125 € rekisteröityessä jaksokohtaisesti yliopistolle)  

Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun.

Huom! Jos ilmoittaudut 15.9. jälkeen, pyydä toimistosta rekisteröitymisohje yliopistolle.

Markkinoinnin osaamista tarvitaan hyvin monenlaisissa tehtävissä niin isoissa ja pienissä yrityksissä. Myös erilaiset yhteisöt ja julkisen sektorin organisaatiot hyötyvät markkinoinnin osaamisesta ja markkinoinnillisen ajattelutavan omaksumisesta.

Avoin yliopisto-opetus on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Osallistuja voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina syksyn 2021 – kevään 2022 aikana. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle ohjeet yliopistolle rekisteröitymiseen.

Huom! Opintoihin on rajoitettu osallistujamäärä ja opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koko opintokokonaisuuteen 26 op ilmoittautuneet ovat etusijalla. Yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa opiskelijoita, jos paikkoja jää vapaaksi. 

Opintojaksot

Markkinoinnin perusteet 6 op

verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 38-44

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä,
2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit,
4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Työelämävalmiudet:

 • Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito.
 • Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista ja analysoimista.

Sisältö: Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Suoritustapa: Keskustelut ja tehtävät ja verkkotentti. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 30.1.2022. 

Opetus:  Johdantoluento Zoomin kautta 21.9. klo 17-18. Luennosta tulee myös tallenne Moodleen. 

Oppimateriaali: Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited.
Lisäksi muu opettajan ilmoittama materiaali.

Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka 5 op

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 44-50

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa nimetä markkinoinnin roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä selittää markkinointistrategian elementit ja prosessin
 • osaa soveltaa erilaisia markkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyviä analyysimenetelmät
 • osaa suunnitella markkinoinnin strategisia ja operatiivisia päätöksiä ja arvioida toimenpiteiden seurauksia.

Sisältö: Markkinointistrategia ja markkinointistrategiaprosessi. Markkinointistrategian suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät analyysimenetelmät. Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu, päätöksenteko ja arviointi. 

Suoritustapa: Markkinoinnin simulaatiopeli ryhmissä (peli ajoittaa viikoille 45-49), verkkokeskustelut ja tehtävät. Simulaatiopeli aikataulun mukaisesti, tehtävien palautus aikataulun mukaisesti tai viim. 30.1.2022.

Opetus: Etäluennot Zoomin kautta: Johdantoluento ti 2.11. klo 17.00-17.45, Johdatus simulaatiopeliin ma 8.11. klo 17.00-20.00, Pelin välikatsaus to 25.11. klo 17.00-19.00. Läsnäolo luonnoilla toivottavaa. 

Luennot nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin Moodlessa.  

Oppimateriaali: Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning. 5. Painos. Prentice Hall.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 3-10

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1) määritellä ja ymmärtää kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja
2) tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä sekä
3) tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.

Työelämävalmiudet:

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.
Markkinoinnin ydintaidot: kuluttajalähtöinen segmentointi, kulutustrendien visiointi sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta aidoissa kulutustilanteissa.

Suoritustapa: Verkkokeskustelut ja tehtävät. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 22.5.2022 mennessä. 

Opetus: Johdantoluento Zoomin kautta 19.1.2022 klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Oppimateriaali: 1) Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K. Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective (soveltuvin osin)

2) oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Markkinointikommunikaatio 5 op

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 10-16

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva markkinointiviestinnästä.

Opiskelija osaa:

 • jäsentää integroidun markkinointiviestinnän pääpiirteitä
 • ymmärtää digitaalisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja
 • osaa arvioida markkinointiviestinnän onnistumista sekä
 • osaa hyödyntää markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa ja markkinointimateriaalin tuotannossa.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen suunnittelun työpajan avulla.

Suoritustapa: Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 12.6.2022 mennessä. 

Opetus

Luennot Zoomin kautta:

12.4. klo 17-18
20.4. klo 17-18
26.4. klo 17-18
4.5. klo 17-18

Luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös myöhemmin.

Oppimateriaali: Moodlen materiaali.
Chris Fill & Sarah Turnbull (2019): Marketing Communications: Touchpoints, sharing and disruption, 8th Edition, Pearson. 

Brändijohtaminen 5 op

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 15-21

Opettaja: Maijastiina Jokitalo 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee brändin rakentamisen keskeisen käsitteistön,
 • osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen,
 • ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 • osaa soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Sisältö: Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus liiketoiminnan perustana, asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

Suoritustapa: Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Oppimateriaali:  

Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Avoimen yliopiston peruutusehdot

 • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
 • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
 • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
 • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Lisää tietoa avoimen yliopiston opiskelusta verkkosivuillamme.

Vaasan avoimen yliopiston kauppatieteiden infotilaisuus pidetään verkossa 2.9. klo 17.30-19. Lue lisää täältä.


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4010203: Kuluttajakäyttäytyminen (5 op/Vaasan yliopisto)
4010204: Markkinointikommunikaatio (5 op/Vaasan yliopisto)
4010205: Brändijohtaminen (5 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus

Syyslukukausi: 15.9.2021 - 31.12.2021
Kevätlukukausi: 1.1.2022 - 31.5.2022

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 265,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2021 9.00

Ilmoittaudu viimeistään: 14.10.2021 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit