null

Helsingin aikuisopisto

Kielet Haku
På svenska In English

4010100 Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuus (28 op/Vaasan yliopisto)

Huomaa koulutuksen kokonaishinta

verkko-opinnot 13.9.2021 – 30.5.2022

Hinta: 560 € (435 € ilmoittautuessa ja 125 € rekisteröityessä yliopistolle) 

Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun.

Huom! Jos ilmoittaudut 15.9. jälkeen, pyydä toimistosta rekisteröitymisohje yliopistolle.

Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi. 

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. 

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina syksyn 2021 - kevään 2022 aikana. Opintoihin sisältyy verkon kautta välitettäviä reaaliaikaisia luentoja (katsotaan kotona), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, oppimistehtäviä ja tenttejä.

Kun opintojen toteutuminen Helsingin aikuisopistossa on varmistunut, toimisto lähettää sinulle ohjeet yliopistolle rekisteröitymiseen.

Huom! Opintoihin on rajoitettu osallistujamäärä ja opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koko opintokokonaisuuteen 28 op ilmoittautuneet ovat etusijalla. Yksittäisille opintojaksoille voidaan ottaa opiskelijoita, jos paikkoja jää vapaaksi. 


Opintojaksot

Johtamisen perusteet 6 op

verkko-opinnot Moodlessa 13.9.-31.10.2021

Opettaja: Susanna Kultalahti

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, mitä on liiketoiminta ja miten se saadaan johtamisen keinoin tapahtumaan. Kurssin käytyään opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö: Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Suoritustapa: Viikkotehtävistä koostettava portfolio sekä Moodle-tentti. Viikkotehtävät voi tehdä omassa tahdissa kurssin suoritusajan puitteissa. Mukaan voi tulla joustavasti syyskuun ajan. 

Oppimateriaali: Viitala & Jylhä (2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.

Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 5 op

verkko-opinnot 15.10.-15.12.2021

Opettaja: Lauri Korkeamäki 

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat strategisen johtamisen työkaluja ja menetelmiä, ja ymmärtävät kuinka niitä voidaan soveltaa liiketoiminnan kehittämiseksi kasvua tavoitellessa. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla opitaan, kuinka liiketoimintaa voidaan kasvattaa strategisen johtamisen teorioihin perustuvilla työkaluilla.  

Suoritustapa: Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Kurssilla on myös ryhmäsuorituksena tehtävä osio. Tentti Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Suositus: Johtamisen perusteet 6 op  

Huom! Jakso ayJOHT2039 Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, 5 op vastaa aiemmin tarjolla ollutta jaksoa ayJOHT2020 Strateginen johtaminen 7 op. Opiskelija ei voi suorittaa jaksoa ayJOHT2039 Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, 5 op, mikäli on jo suorittanut jakson ayJOHT2020 Strateginen johtaminen 7 op.

Oppimateriaali: Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D. ja Regnér, P. 

Henkilöstöjohtaminen 5 op

verkko-opinnot 17.1.-24.4.2022

Opettaja: Kati Söderlund

Tavoite: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.        

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Suoritustapa: Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Portfolioon koottavat teematehtävät ja kirjallinen lopputyö.

Kirjallisuus

Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
Ulrich, Dave (1997) Human Resource Champions. Harvard Business School Press(suomenkielinen versio:
Ulrich Dave (2007) Henkilöstöjohtamisella huipulle. Talentum.)
Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Organisaatiokäyttäytyminen 5 op

verkko-opinnot viikot 18-19 (21.2.-15.5.2022)

Opettaja: Kati Söderlund

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.  

Suoritustapa: Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Moodleen palautettavat oppimistehtävät.

Kirjallisuus

Robbins (2015 tai uudempi) Essentials of Organizational Behavior. Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op

verkko-opinnot 12.4.-30.5.2022

Opettaja: Anni Rajala

Tavoite: Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Kurssilla käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota), prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota), arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä), organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia ja kehittyä) ja organisaatioiden digitalisoituminen.

Edeltävät opinnot: Suositus: Johtamisen perusteet 6 op  

Suoritustapa: Verkkotyöskentelyä Moodlessa

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englannin kielisiä.Huom! Jos olet Ammattiliitto Pro ry:n jäsen, voit ilmoittautua ja jättää opinnot kokonaan maksamatta. Tarkastamme jäsenyytesi elo-syyskuussa ja lähetämme sitten sinulle uuden laskun. Jos olet jäsen, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoriville "Pro". Paikkoja on rajoitetusti.

Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

Lisää tietoa avoimen yliopiston opiskelusta verkkosivuillamme.

Vaasan avoimen yliopiston kauppatieteiden infotilaisuus pidetään verkossa 2.9. klo 17.30-19. Lue lisää täältä.


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
4010102: Strateginen liiketoiminnan kehittäminen (5 op/Vaasan yliopisto)
4010103: Henkilöstöjohtaminen (5 op/Vaasan yliopisto)
4010104: Organisaatiokäyttäytyminen (5 op/Vaasan yliopisto)
4010105: Yrityksen toiminnan kehittäminen (7 op/Vaasan yliopisto)

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 45, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus

Syyslukukausi: 13.9.2021 - 31.12.2021
Kevätlukukausi: 1.1.2022 - 30.5.2022

Kurssimaksu ilmoittautuessa (yliopiston osuus maksetaan erikseen): 435,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 14.10.2021 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit