null

Åbo svenska arbetarinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN DET NORMALA P.G.A. CORONAEPIDEMIN

I och med att coronarestriktionerna har lättats har Arbis övergått till närundervisning och det planerade studieprogrammet för våren 2022 förverkligas med en senareläggning för vissa kurser. En del kurser som började på distans kommer dock att fortsätta på distans våren ut. 

Eftersom kursstarterna har senarelagts går det fortfarande bra att anmäla sig till många kurser. Det lönar sig också att ta emot en köplats i fall att kursen redan är fullbokad eftersom situationen hela tiden lever.

Alla ändringarna är införda i det digitala studieprogrammet som finns tillgängligt via denna kursportal.

Kursfakturorna sänds under våren 2022 undantagsvis ut mot slutet av kursen för att kunna beakta oplanerade förändringar.


Anmälning:

Klicka på "KURSER" i den gröna balken och välj de kurser och föreläsningar du vill anmäla dig till.

För dig som vill ha utförligare information om anmälningsförfarandet klicka på "ANVISNINGAR" i den gröna balken.

Sista anmälningsdag är i allmänhet en vecka före planerad kursstart.

Anmälningstiden för kurserna/föreläsningarna under våren 2022 började onsdag 8.12.2021 kl.18.00. Till höstens 2022 kurser börjar anmälningstiden onsdag 10.8.2022 kl. 18.00.


ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER

Anmälningstiden till vårens kurser började onsdag 8.12.2021 kl. 18.00. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om inte annat nämns. I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla sig. Kurser och föreläsningar som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Den som inte använder dator kan anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5, fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-­postadress du uppgett. Något annat bevis får du inte. I de flesta fall får du ett par dagar före kursstarten/föreläsningen en automatisk påminnelse per mejl.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig separat. Detta gäller även distanskurser. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen kontaktar Arbis dig.

Många av vårens kurser börjar v. 3-4. Arbis kurser i institutshuset (Kaskisgatan 5) håller i regel undervisningsfritt under skolornas sportlov v. 8.


AVGIFTER OCH KURSINTYG 

Alla kursavgifter faktureras. Du får under vårens lopp en räk­ning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalnings­system som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa kurser har nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda kursavgifter går till indrivning. För betalnings­påminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive gymnastik-­ och yogamattor m.m.

Avgift för kursintyg 10 €. Vill du ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.


AVANMÄLAN, AVBRYTANDE OCH INHIBERANDE AV KURS

Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inget annat anges. Avanmälan ska helst göras elektroniskt med hjälp av anmälningsnumret om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annullerin­gar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta just i en speciell kurs, kan rektor besluta om avvikande avgift. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. Obetald kursavgift går till indrivning. Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela då arbis@turku.fi eller 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte.

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs om en kurs startar en vecka före planerat start­datum.


GRATIS KURS FÖR NYA STUDERANDE

Har du aldrig gått på Arbis eller är det minst 15 år sedan senast? Anmäl dig och anhåll via kansliet om en gratiskurs under läsåret 2021-2022! Erbjudandet gäller kurser med normalpris. Din kursavgift betalas av det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet "Från ensamhet till mångsamhet".


KONTAKTUPPGIFTER TILL ARBIS KANSLI

Kansliet kan nås per telefon: 044 907 47 37 och per e-post: arbis@turku.fi. Observera att vi inte tar emot kursanmälningar per telefon eller e-post.


ÖVRIGT

Undervisningsspråket är svenska om inget annat uppges. Kurserna välkomnar alla oavsett modersmål och hemkommun.

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsed­da för barn om inget annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Då det av kursbeskrivningen klart framgår att också minderåriga får delta ska de anmälas av en vuxen som även får fakturan för den minderå­riga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. Detta gäller också minderåriga.

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter på andra våningen och kvällstid också på fjärde våningen. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.